Kontakt

                          Ak hľadáte seriózneho partnera, sme tu pre Vás - Vaša spokojnosť je našou prioritou.                             Radi Vám poskytneme všetky informácie, potrebné ku Vašej bezplatnej registrácii.      

Záujem o naše služby?

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

EU-Netz s.r.o.

SK 956 55 Bánovce n.B., Veľké Chlievany 151

+421 904 529 000, 0911 529 000

post@eu-netz.com; sekretariat@eu-netz.com

Facebook: EU-Netz Frank Zuzana

Úradné hodiny

Pondelok - štvrtok: 07:00 - 17:00, piatok 07:00 - 15:00

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia a kontakt so záujemcom - zákazníkom
 • kontaktnými údajmi sú meno (na účel identifikácie záujemcu - zákazníka ), telefónne číslo (na účel komunikácie so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely komunikácie so zákazníkom)
 • prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje
 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • prevádzkovateľ si plní povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov